Skip to main content

Algemene voorwaarden

Bedrijfsnaam : Karuna Yoga

KVK : 61947814

BTW nummer : NL002178887B95

Privacyverklaring

Yoga Center Karuna verzamelt persoonlijke gegevens van de studenten die yogalessen volgen, om een ​​bestand van haar leden bij te houden, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor het beheer van de abonnementen of leskaarten. Yoga Center Karuna zal voorzichtig omgaan met jouw gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Yoga Center Karuna gebruikt ook de persoonlijke gegevens zoals hierboven vermeld om jouw op de hoogte te houden van de activiteiten van Yoga Center Karuna en mogelijke wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster. Als je geen communicatie van Yoga Center Karuna wenst te ontvangen, kan je daarvoor afmelden door je hiervoor af te melden onderaan onze nieuwsbrief. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zal Yoga Center Karuna nooit persoonlijke gegevens van de studenten overdragen aan een derde partij.
 
Wat voor gegevens verwerken we? 
We verwerken de volgende gegevens - indien van toepassing: 
- bij registratie worden de voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke gegevens van de betrokken persoon verwerkt voor communicatie; 
- relevante financiële gegevens over bijvoorbeeld de betaling van facturen.

Wanneer verwerken we gegevens? 
Wij verwerken alleen gegevens: als je ons daar toestemming voor hebt gegeven, of als er een overeenkomst is dat de verwerking van de gegevens vereist.
 
Hoelang bewaren we jou gegevens?
We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen, tenzij er een andere wettelijke verplichting is die vereist dat de gegevens langer worden bewaard. 
 
Hoe gaan we om met sociale media? 
Regelmatig plaatsen we foto’s op onze website, facebook of instagram. We delen deze foto's alleen daar en gebruiken ze niet voor andere doeleinden. Het beeldmateriaal wordt verzameld tijdens regelmatige fotoshoots, indien je jezelf daarvoor hebt opgegeven gebruiken wij die verkregen foto's. 

Veranderingen
Yoga Center Karuna behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Controleer dit privacybeleid regelmatig voor een update van ons privacybeleid. 
 
Hierboven delen wij slechts de belangrijkste punten, onze uitgebreide privacy verklaring vind je hier: privacyverklaring pdf
 
Heb je vragen of klachten?
Neem dan contact op met Karuna.
 

Algemene voorwaarden - Yoga Center Karuna

Algemeen
Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de Algemene voorwaarden.
 
Artikel 1 Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1) Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
1.2) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en geestelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Raadpleeg bij twijfel uw huisarts of specialist.
1.3) Yoga Center Karuna is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4) Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga Center Karuna, dienen te worden vergoed.
 
Artikel 2 Lidmaatschap, betaling en deelname aan de lessen
2.1) De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een rittenkaart waarmee zij/hij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.2) Een lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yoga Center Karuna het verschuldigde abonnementsgeld van de deelnemer heeft ontvangen.
2.3) Een yoga-abonnement of rittenkaart van Yoga Center Karuna is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4) De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso. De betaling van een rittenkaart, workshops etc. kan geschieden via IDeal of pin voorafgaand aan de les, workshop etc.
2.5) Het geldende lesrooster staat altijd op de website.
2.6) Yoga Center Karuna behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.
2.7) De deelnemer meldt zich via de website, App, telefonisch, via de mail of bij de receptie aan voor een les, workshop etc. 
2.8) Voorafgaand aan elke les, workshop etc dient de deelnemer zich te melden bij de receptie of een docent van Yoga Center Karuna.
2.9) Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelname aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.   
2.10) Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 betaalmaand (let op. onze abonnementen kunnen starten op elk gewenst moment in de maand, dit betekent dat de betaalmaand niet altijd op de eerste van de maand start). De opzegging dient per e-mail aan Yoga Center Karuna te worden opgegeven.
2.11) De deelnemer kan een yogales tot 4 uur voor aanvang kosteloos annuleren door af te melden via de App, website of via de receptie. 
2.12) De deelnemer kan een privè yogales tot 72 uur voor aanvang kosteloos annuleren door een mail te sturen of te bellen met de receptie. 
2.13) De deelnemer kan een workshop tot 7 dagen voor aanvang kosteloos annuleren per email aan Yoga Center Karuna of via de website/APP.
2.14) De deelnemer kan een yoga weekend tot 2 maanden voor aanvang kosteloos annuleren per email aan Yoga Center Karuna of via de website/APP.
2.15) Zodra Yoga Center Karuna genoodzaakt is een workshops of yogaweekend te annuleren vanwege COVID-19 wordt 100% van het totale bedrag teruggestort. Indien jouw yogaweekend is geboekt via onze samenwerkingspartner 'Book Yoga Retreats', houden zij de aanbetaling en zetten deze om in een winkelkrediet welke bij hen te besteden is aan elk willekeurig ander yogaweekend. 
 
Artikel 3 Gemiste lessen door vakantie, ziekte of zwangerschap
3.1) Indien de deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich tijdig via de website of de App heeft afgemeld, kan de les worden ingehaald in dezelfde kalendermaand. De deelnemer kan een reservering kosteloos annuleren tot 4 uur voor aanvang van de les. 
3.2) Indien de deelnemer wenst deel te nemen aan de yogalessen tijdens de zwangerschap is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Karuna heeft docenten die opleidingen binnen zwangerschapsyoga hebben gedaan en biedt speciale lessen voor deze fase in het leven, voor meer informatie hierover kan je ons mailen. 
3.3) Vanaf 1 juli 2022 is het mogelijk om maximaal eenmaal per kalenderjaar een aaneengesloten periode van minimaal drie weken je abonnement te pauzeren i.v.m. een vakantie.
3.4) Indien de deelnemer vanwege blessure of ziekte niet aanwezig kan zijn bij lessen is het mogelijk je abonnement te pauzeren zolang als er hersteltijd nodig is. Bij een 10-rittenkaart verlengen wij de geldigheid van de resterende kredieten zolang als hersteltijd nodig is. 
 
Artikel 4: Feestdagen en annulering lessen
4.1) Op feestdagen (Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, Hemelvaart, Dodenherdenking vanaf 18:00, Bevrijdingsdag, Pinksteren, Kerstmis en Oudjaarsdag) is Yoga Center Karuna gesloten. Dit wordt tijdig gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de website. 
4.2) Yoga Center Karuna heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
4.3) Yoga Center Karuna heeft het recht zonder opgave van redenen deelname van de deelnemer te weigeren. 
 
Artikel 5 Persoonsgegevens
5.1) Yoga Center Karuna verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yoga Center Karuna gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5.2) Yoga Center Karuna gebruikt de in artikel 5.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga Center Karuna en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yoga Center Karuna, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: Info@yogacenterkaruna.nl. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yoga Center Karuna gebruik kan worden gemaakt.
5.3) Yoga Center Karuna geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
 
Artikel 6 Wijzigingen
6.1) Yoga Center Karuna behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de website.
6.2) De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschappen, workshops en trainingen staan altijd op de website en zijn in te zien bij de receptie van Yoga Center Karuna.
6.3) Yoga Center Karuna behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.
6.4) Yoga Center Karuna kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.
 
Artikel 7 Opdracht
7.1) Yoga Center Karuna verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
 
Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen
8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yoga Center Karuna betreffende deelname aan lessen, workshops etc of het geven van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
8.2) Afwijkingen van deze overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yoga Center Karuna.
8.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Yoga Center Karuna behoudens hogere voorziening.
 
Opgesteld: 1-1-2022 

Dank je wel voor je aandacht.

Namasté

Yoga Center Karuna